Registreer Carambole Biljart

 

Account registratie

* Geeft verplicht veld aan

--
  •  
  •  

Wilt u uw Spelers Profiel gekoppeld hebben aan uw account? Let op: Neem separaat contact op indien u uw spelers profiel wilt laten aanmaken. 

KNBB

  •  
  •  
Klik hier voor meer informatie omtrent deze unieke kortingsactie

Wettig

Algemene voorwaarden

De website kozoom.com biedt elke gebruiker gratis toegang waarbij diensten aangeboden worden gedurende de verbinding.
De website biedt toegang aan gebruikers tot een verzameling produkten en services , indien gewenst heeft deze groep (betalende) gebruikers tevens toegang tot uitgebreidere informatie, met name de Live-uitzendingen, de Magazine-, Video- and Instructiesectie.
Deze bepalingen en  Algemene voorwaarden hebben tot doel de regels te omschrijven ten opzichte van het gebruikersgedrag en de verplichtingen van Kozoom Multimedia.
Dat betekent dat de gebruiker bij elke bezoek aan de website zich zal gedragen conform deze regelgeving, die geldt voor alle beschikbare aangeboden produkten en services door Kozoom Multimedia ongeacht de vorm van registratie (Anoniem, Geregistreerd of Abonnee). De gebruiker zal derhalve voortdurend deze bepalingen en  Algemene voorwaarden in acht nemen bij het raadplegen van informatie, het aanmelden en zelfs bij anoniem gebruik.
In het geval van initiële registratie zal de gebruiker deze bepalingen en  Algemene voorwaarden accepteren, op het moment dat het registratieformulier volledig ingevuld is en men dit verzendt naar Kozoom.
In het algemeen conformeert de gemiddelde internet gebruiker zich met alle bepalingen en  Algemene voorwaarden  die uitsluitend te wijden zijn aan het gebruik van de website.
Sommige diensten van de website vereisen extra bepalingen ten opzichte van de Algemene voorwaarden. Deze bepalingen en  Algemene voorwaarden moeten geaccepteerd worden door de gebruiker.
Kozoom Multimedia is gerechtigd om op elke gegeven moment deze bepalingen en  Algemene voorwaarden aan te passen. Er wordt daarom aanbevolen dat de gebruiker regelmatig de bepalingen en   Algemene voorwaarden raadpleegt via deze url :http://www.kozoom.com/nl/biljart-carambole/page/alg-voorwaarden.html
Echter, geen enkele aanpassing aan de bepalingen en Algemene voorwaarden is bindend voor gebruikers indien deze in strijd is met de bepalingen en voorwaarden op de datum van registratie.

I. DEFINITIES

Gebruiker: Elk persoon die de website bezoekt, voor welke reden dan ook, ongeacht zijn of haar geografische locatie en de manier waarop toegang wordt gezocht. Deze gebruiker is een anonieme Internet gebruiker, een geregistreerde gebruiker of abonnee.

Geregistreerde gebruiker: De term Geregistreerde gebruiker verwijst naar een individu, Nederlandse of buitenlander, die het registratie-proces voltooid heeft en de gratis diensten van de website geniet.

Abonnee: De term Abonnee verwijst naar een geregisteerde gebruiker die zich geabonneerd heeft op een zogeheten Premium Pass , aangeboden door Kozoom Multimedia.

Bevestiging: De term bevestiging verwijst naar de email die vezonden wordt naar een geregistreerde gebruiker of abonnee door Kozoom Multimedia waarin de essiëntiele elementen van het abonnement alsmede de gegevens uit het registratieformulier samengevat worden.

Toegangscode: De term Toegangscode verwijst naar het ID of gebruikersnaam in combinatie met het wachtwoord voor de geregistreerde gebruiker of abonnee, dat aangemaakt en aan hem/haar aangeboden wordt door Kozoom Multimedia zodat de geregistreerde gebruiker of abonnee in staat wordt gesteld zich te identificeren en te verbinden met de daarbij behorende diensten door Kozoom Multimedia.

Account: De term Account verwijst naar de door Kozoom Multimedia beschikbaar gestelde ruimte op de website voor de geregistreerde gebruiker of abonnee waarin hij/zij, na te zijn ingelogd, alle van toepassing zijnde data betreffende persoonlijke gegevens, betalingen en eventueel beschikbare Spelers profiel kan raadplegen cq aanpassen.

Cookie: Een zogeheten ‘’Cookie’’ is een klein stukje informatie wat de website verstuurd naar de hard drive van de gebruiker zijn of haar computer om te kunnen registreren wanneer de gebruiker terugkeert naar de website. Sommige persoonlijke diensten van deze website gebruiken tijdelijke ‘’cookies’’ om naar behoren te kunnen functioneren, met de goedkeuring van de gebruiker. Mocht de gebruiker zijn of haar browser dit niet ondersteunen, wordt dit proces bemoeilijkt maar niet onmogelijk. ‘’Cookies’’ op de website kunnen ook de diensten en de bezochte pagina’s indentificeren, in het algemeen wordt het bezoek gedrag bekeken.
Deze informatie is in bepaalde mate erg waardevol om zodoende diensten te verpersoonlijken, maar ook om de inhoud, promotie akties en banners te bepalen.
De gebruiker kan deze ‘’cookies’’ lokaal uitschakelen en desgewenst verwijderen. Elke browser is verschillend, wij moedigen de gebruiker aan om regelmatig de instellingen van uw lokale browser te blijven controleren. De levensduur van een aanwezige cookie is 12 maanden na installatie.

Registratie formulier: Het registratieformulier is het formulier die de gebruiker of abonnee gebruikt om zijn of haar account informatie af te stemmen met Kozoom Multimedia.

Informatie: De term informatie verwijst naar alle mogelijke informatie en publicaties beschikbaar op de website.

Kozoom Multimedia: De term Kozoom Multimedia verwijst naar het bedrijf Kozoom Multimedia, de aanbieder van de diensten en functionaliteiten op de website. Zie ook indentificatie in de eerste alinea.

Klantendienst: De term Klantendienst verwijst naar de Helpdesk functionaliteit, wat aangeboden wordt aan de gebruikers door Kozoom Multimedia. De Klantendienst kan worden bereikt door gebruik te maken van het online support-formulier op de website of per post op het volgende adres:
Kozoom Multimedia
SAV
9 avenue des Frères Montgolfier
33510 Andernos-les-Bains  France

Handtekening: De Handtekening is de acceptatie van deze Gebruikersvoorwaarden door de geregistreerde gebruiker of abonnee, wat bevestigt wordt door het versturen van zijn of haar account-gegevens via het registratieformulier.

Website: De term Website verwijst naar alle online produkten en diensten, aangeboden door Kozoom Multimedia via http://www.kozoom.com/nl/carambole/

Abonnementsprijs: De abonnementsprijs is de prijs van het abonnement, bevestigd door de gebruiker, voor een bepaalde tijdsperiode ingaande op de datum en tijdstip van afsluiten abonnement.

Houder: De houder is elke fysieke persoon of legale entiteit die in bezit is van de eigendomsrechten van informatie.II. ONDERWERP
Kozoom Multimedia biedt de gebruiker persoonlijk , niet-overdraagbare, niet-verhandelbare, niet-exclusieve, gratis of tegen betaling, gebruik van de website aan, afhankelijk van de informatie beschikbaar op de website.


III. TOEGANG EN GEBRUIK VAN INFORMATIE BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE

3.1. De apparatuur (computers, telefoon, software, vormen van telecommunicatie ) die toegang biedt tot de website en enkele van haar specifieke diensten vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, alsmede telecommunicatie kosten door het gebruik ervan.

3.2. Tijdens de online registratie, gaat de gebruiker ermee akkoord om nauwkeurige en volledige informatie aan te bieden, zoals gevraagd op het inschrijfformulier.
In het geval dat de gebruiker valse, onjuiste, verouderde of onvolledige informatie aanbiedt, is Kozoom Multimedia bevoegd om zijn of haar aanvraag op te schorten of zijn of haar abonnement te beëindigen en de toegang tot de website voor onmiddellijke en toekomstige gebruik te blokkeren, onder de voorwaarden bedoeld in artikel V, van deze Algemene voorwaarden.

3.3. Voor Minderjarigen is het toegestaan om zich te registreren en / of te abonneren op de website, op voorwaarde dat zij reeds schriftelijk verkregen toestemming van hun ouderlijk gezag, om de vergunning te registreren en/of schrijven. Tevens is het ouderlijk gezag verantwoordelijk voor de acceptatie van de huidige Algemene voorwaarden door de minderjarige. Elk gebruik van diensten en/of abonnementen aangeboden op de website door een minderjarige is de verantwoordelijkheid van het ouderlijk gezag.

3.4. Kozoom Multimedia biedt de gebruiker hert recht van raadpleging, gebruik en toegang tot informatie onder de volgende voorwaarden:
In het algemeen gaat de gebruiker ermee akkoord dat:
Hij/Zij niets kopieert van de website, of een deel ervan, naar een andere website of intern bedrijfsnetwerk.
De redactionele inhoud van de informatie en/of reproductie en/of naam, logo, Kozoom merk en/of houders en/of enige andere informatie met betrekking tot de rechten van Kozoom Multimedia en/of houders van de informatie, niet te reproduceren, samen te vatten, wijzigen, verplaatsen, verwijderen, vervangen, of opnieuw verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kozoom Multimedia.
Een substantieel deel van de inhoud van databases en archieven zonder schriftelijke toestemming van Kozoom Multimedia, niet uit  te pakken of enige vorm van hergebruik, ook niet voor prive-doeleinden,
Het niet toegestaan is systemen te implementeren die zijn aangepast aan de technische ontwikkelingen om de diefstal van informatie en in het bijzonder om misbruik van informatie te voorkomen, in welke vorm dan ook in strijd met deze Algemene voorwaarden.
Kozoom Multimedia zo spoedig mogelijk geïnformeerd dient te worden indien er van enig onbevoegd of niet-contractuele gebruik van informatie, ongeacht de wijze van distributie, sprake is.
Overtreding van deze bepalingen onderwerpen de gebruiker en al degenen die hebben deelgenomen, aan burgerlijke en strafrechtelijke straffen zoals voorzien door de wet.

IV. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS EN RECHT OP  PRIVACY

4.1. De toegangscodes stellen de gebruiker in staat zichzelf te identificeren voor diensten op de website. Deze toegangscodes zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Zij kunnen online worden gewijzigd door de gebruiker of door Kozoom Multimedia op verzoek (toegangscode vergeten, gehackt, etc).
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de toegangscodes. Tenzij anders bepaald, is enig verband met de website of overdracht van gegevens door middel van toegangscodes geacht uitgevoerd te zijn door hem/haar.

4.2. De gebruiker gaat ermee akkoord om de toegangcodes geheim te houden en ze niet prijs te geven (in welke vorm dan ook) aan derden. In dit opzicht heeft de gebruiker de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat na elke sessie, de verbinding verbroken kan worden.
In geval van verlies, diefstal of per ongeluk openbaarmaking van toegangscodes, moet de gebruiker onmiddellijk Customer Service inlichten via e-mail of per brief, deze zal onmiddellijk overgaan tot wijzigen van de toegangscodes. De gebruiker ontvangt dan een nieuw wachtwoord.

4.3. Na opening van een tweede sessie middels de inlogprocedure, wordt automatisch de eerste sessie beëindigd.

4.4. Kozoom Multimedia respecteert de privacy van gebruikers en houdt zich strikt aan de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van de privacy en individuele vrijheden. Zo worden de persoonlijke gegevens van elke gebruiker enkel en alleen gebruikt voor Kozoom Multimedia diensten.  Op geen enkele manier zal deze informatie doorgegeven worden aan derden voor reclame en promotie zonder voorafgaande toestemming.
Op grond van de bepalingen van de wet nr. 78-17 (naar Frans recht) van 6 januari 1978, zoals gewijzigd bij wet nr. 2004-801 (volgens de Franse wet) van 7 augustus 2004, met betrekking tot deze gegevens, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker een recht op tegenspraak, toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens. Elke gebruiker kan dit recht uitoefenen op elk moment online door zijn/haar account te raadplegen op de website of door contact op te nemen met Customer Service door gebruik te maken van het online support-formulier via de website of per post: Kozoom Multimedia, SAV, 9 avenue des Frères Montgolfier - 33510 Andernos- les-Bains - Frankrijk.
Bovendien zorgt Kozoom Multimedia ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens ook onderworpen is aan de wet nr. 78-17 (naar Frans recht) van 6 januari 1978, zoals gewijzigd bij Wet nr. 2004-801 (volgens de Franse wet) van 7 augustus, met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden.

V. INGANGSDATUM - DUUR – BEEINDIGING

5.1 De ingebruikname van een abonnement wordt direct gerealiseerd door Kozoom Multimedia, rekening houdende met de technische mogelijkheden en niet later dan 10 dagen na de inschrijving door de abonnee.
Indien de realisatie van het abonnement nog niet is afgerond binnen de termijn van 10 dagen zoals hierboven bedoeld, behalve in gevallen van overmacht (artikel A.5.5 ), kan het abonnement worden opgezegd per aangetekende brief met ontvangstbewijs die verstuurd dient te worden aan de Customer Service.
De abonnee wordt dan terugbetaald binnen een periode van ten hoogste dertig (30) dagen na het verzenden van zijn brief met ontvangstbevestiging, met uitsluiting van enige andere vergoeding of bestraffende schade.
De ingebruikname van een elektronisch abonnement vindt plaats na ontvangst per e-mail door de abonnee van zijn toegangscodes, ongeacht de wijze van inschrijving en betaling, tenzij bijzondere omstandigheden worden vermeld in het abonnement.
5.2. Op grond van artikel L 121-20 van de Code, heeft de abonnee een herroepingsrecht in geval van een "Premium"-abonnement. Dit recht kan worden uitgeoefend binnen zeven (7) dagen na de inschrijving, per Email gericht aan Customer Service. De abonnee krijgt kan de betaling van het abonnement terug gestort binnen een periode van ten hoogste dertig (30) dagen na het verzenden van deze brief.
Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend indien de abonnee of geregistreerde gebruiker gebruik heeft gemaakt van zijn abonnement, tijdens deze periode van zeven (7) dagen, voor toegang en betaald gebruik van Informatie.
5.3. Het abonnement is geldt voor een vastgestelde termijn of voor onbepaalde tijd.
5.3.1. Als het abonnement geldig is voor een periode van ten minste één (1) jaar, kan de abonnee deze beëindigen op elk gewenst moment, met inachtneming van kennisgeving van vijftien (15) dagen voor een aantoonbare reden als gevolg van werkloosheid, opsluiting, lange hospitalisatie, schuld, dood , blindheid of persoonlijk faillissement die dusdanig van invloed zijn op de fysieke integriteit dat het toekomstige gebruik van zijn abonnement onmogelijk maakt.
In deze gevallen zal een terugbetaling worden uitgevoerd in verhouding tot het ontvangen bedrag voor de resterende open periode.
De vaste termijn abonnementen worden niet automatisch verlengd. Het niet aankopen van een nieuw abonnement aan het einde van de vastgestelde periode, veroorzaakt een einde aan de huidige verbintenis.
5.3.2. Abonnementen van onbepaalde duur kunnen worden beëindigd op elk moment door de abonnee of Kozoom Multimedia met een opzeggingstermijn van één (1) maand.
In dit geval zal de Abonnee een email (met behulp van het verplichte mailadres die worden gebruikt tijdens de registratie) moeten sturen naar de klantenservice.
5.4. De abonnee kan zijn abonnement beëindigen indien zich een ernstige tekortkoming heeft plaatsgevonden  door Kozoom Multimedia (binnen haar verplichtingen), indien dertig (30) dagen na kennisgeving verzending per aangetekende brief met ontvangstbewijs om de opdracht te vervullen is genegeerd. Deze brief met ontvangstbewijs moeten worden gestuurd naar de klantenservice.
5.5. Noch de Abonnee, noch Kozoom Multimedia kunnen aansprakelijk worden gesteld aan de niet-uitvoering of vertraging in de nakoming van een verplichting opgenomen in deze Algemene Voorwaarden en/of contract te wijten aan het optreden van een geval van overmacht, zoals erkend door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken.
In het geval van overmacht worden de verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden en/of abonnement tijdens de gehele duur opgeschort.
5.6. Na afloop van de abonnements-termijn of de beëindiging hiervan, zal de abonnee toegang tot zijn abonnement verliezen. Echter, de abonneegegevens behoudt zijn profiel als een geregistreerde gebruiker.
5.7. Kozoom Multimedia behoudt zich het recht een abonnement te schorten en / of automatisch te beëindigen, zonder vergoeding en zonder juridische formaliteit in geval van ernstige schending door de abonnee of de geregistreerde gebruiker van de Algemene Voorwaarden. Deze opzegging wordt van kracht dertig (30) dagen na het verzenden van een verzoek tot betaling van Kozoom Multimedia, een aangetekende brief met ontvangstbewijs, als er geen actie is ondernomen door de abonnee of geregistreerde gebruiker.

VI. TARIEVEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

6.1. Tarieven
Tarieven voor abonnementen worden geadviseerd en kunnen periodiek worden herzien. De laatste update hieromtrent is te vinden op de site: http://mag.kozoom.com/nl/carom/register.html
Tarieven zijn exclusief speciale aanbiedingen of promoties. Het abonnement tarief is van toepassing op de dag van afsluiten van het abonnement. Elke wijziging in de prijs van de abonnementen is dus irrelevant voor de huidige abonnement.

6.2. Betaling
6.2.1 De betaling van een abonnement
De afwikkeling van een abonnement kan worden bepaald door een abonnee:
Door het invoeren van het creditcardnummer, de vervaldatum en de laatste 3 cijfers op de achterzijde van de kaart, direct op de site waarvan de betaling is beveiligd door Ogone.
Door overschrijving, de abonnee wordt gefactureerd op de datum van inwerkingtreding van het abonnement of de datum van inschrijving.
Het bedrag wordt betaalbaar gesteld op factuurdatum of op de datum van (automatische) verlenging.
6.2.2 Betaling incidenten en klachten
6.2.2.1. Indien Kozoom Multimedia het bedrag niet heeft ontvangen, zal het toekomstige abonnement worden opgeschort en vervolgens gestaakt als de abonnee de betaling binnen 30 (dertig) dagen niet heeft voldaan  na de ingebruikname van het abonnement en de daarbij behorende  emails ter herinnering tot betalen.
6.2.2.2. Elke claim of twist betreffende de factuur van de abonnee moet kenbaar gemaakt worden aan Kozoom via het online support-formulier op de website of per post gericht aan Customer Service.

VII. REGELS TEN AANZIEN VAN HET INTERNET GEBRUIK

Kozoom Multimedia verbindt zich ertoe om haar uiterste best te doen de veiligheid ten aanzien van toegang,  het bekijken en het gebruik van informatie te waarborgen in overeenstemming met de regels van de Internet-toepassingen.

De site is toegankelijk 24 uur, 7 dagen per week (24 / 7), tenzij het overmacht of een incident betreft waar Kozoom Multimedia geen controle over kan uitoefenen, onder voorbehoud van eventuele storingen en onderhoud nodig voor een goede werking van de site.

Onderhoud kan worden uitgevoerd zonder dat de gebruikers hierover geïnformeerd worden.

De Gebruiker stemt met de eigenschappen en beperkingen van het internet in, en erkent in het bijzonder dat: Het gebruik van de site op eigen risico is en dat de site toegankelijk is in een "hoedanigheid" en afhankelijk van de beschikbaarheid; alle passende maatregelen moeten worden genomen om persoonlijke gegevens van de gebruiker  en/of software te beschermen tegen besmetting door virussen die circuleren via de site en/of informatie; geen advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door gebruikers van Kozoom Multimedia bij het gebruik van de Site is waarschijnlijk iets te garanderen wat niet uitdrukkelijk vermeld staat in deze Algemene Voorwaarden. De gebruiker is hoofdelijk verantwoordelijk voor zijn gebruik van de informatie op de site; Hij/zij is hoofdelijk verantwoordelijk voor het gebruik van de inhoud van de sites met een hyperlink naar/van de site; hij/zij is zich bewust van de aard van het internet, met name de technische prestaties en de reactietijd voor raadplegen, bevragen of de overdracht van informatie;
Het openbaren van toegangscodes of in het algemeen alle informatie die vertrouwelijk is gemaakt, gebeurt onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid;
Hij/zij moet alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de technische eigenschappen van zijn apparatuur de raadpleging van informatie mogelijk te maken; In het geval dat de website of enig gedeelte van de site niet beschikbaar is als gevolg van nalatigheid door Kozoom Multimedia; kan de abonnee of geregistreerde gebruiker worden gecompenseerd voor ‘’downtime’’. Hiervoor dient contact te worden opgenomene met de Customer Service.
Het verzoek om compensatie moet worden gericht aan Customer Service per post. Tenzij anders overeengekomen door de abonnee of geregistreerde gebruiker, kan Kozoom Multimedia deze compensatie in mindering brengen op de eerstvolgende factuur.

VIII. INTELLECTUELE EIGENDOM VAN KOZOOM MULTIMEDIA

8.1. Kozoom Multimedia is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot zowel de structuur als de inhoud van de website.

8.2. Deze Algemene Voorwaarden kunnen de intellectuele eigendomsrechten niet overdragen aan de gebruiker in termen van zowel de structuur en de inhoud van de site.
Zo stemt de Gebruiker er in het bijzonder mee in de informatie niet te gebruiken om zo afbreuk doen aan de rechten van Kozoom Multimedia en dat dit geen inbreuk, oneerlijke concurrentie of misbruik van informatie tot gevolg heeft.

IX. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Kozoom Multimedia kan geen garantie geven met betrekking tot de betrouwbaarheid van alle informatie en andere gegevens op de Site, ongeacht of die door Kozoom Multimedia, partners of andere derde partij zijn aangeleverd.
Bijgevolg zijn alle informatie en andere gegevens op de Site uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.
Het verstrekken van informatie kan niet worden gelijkgesteld op welke wijze dan ook; om specifiek advies of hulp bij de beslissing om een transactie uit te voeren of bij een mogelijke investeringsbeslissing. Gebruiker erkent, de informatie en andere gegevens te gebruiken op de site die aan hem worden aangeboden op eigen risico.

Als de gebruiker producten of diensten afneemt van adverteerders op de site, kan Kozoom Multimedia op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld ten aanzien van de levering van producten en diensten aangeboden door haar handelspartners.


X. DIVERSE

10.1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar is volgens de wet-of regelgeving of na een definitieve rechterlijke beslissing, zou het buiten beschouwing worden gelaten en de overige bepalingen van kracht blijven.

10.2. De contractuele relatie tussen Kozoom Multimedia en gebruiker worden uitsluitend bepaald door deze Algemene Voorwaarden.

10.3. Abonnee of geregistreerde gebruiker mag niet geheel of gedeeltelijk de rechten en verplichtingen overdragen die voortvloeien uit haar inschrijving voorafgaand aan de overeenkomst met Kozoom Multimedia en onderwerping aan de strikte naleving van de voorwaarden uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.


XI. RECHT EN JURISDICTIE

11.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn in alle opzichten onderhevig aan Franse recht. Ze zijn geschreven in het Frans die in ieder geval beschouwd worden als de enige taal.

11.2. De partijen komen overeen om hun uiterste best doen om in de eventuele geschillen op te lossen die kunnen voortvloeien uit de interpretatie, de uitvoering en/of de beëindiging van deze Algemene Voorwaarden.
Anders wordt een dergelijk geschil voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde Franse rechtbanken, indien gevraagd of in het geval van veiligheidsincident of meerdere verdachten.